Davek na dodano vrednost

Sloveniji se je julija 1999 začel uporabljati Zakon o davku na dodano vrednost. Zakon o davku na dodano vrednost temelji na davčni obliki, ki je uveljavljena v državah Evropske unije. Davek na dodano vrednost je vsefazni prometni davek, s katerim je obdavčen promet blaga, promet storitev in uvoz blaga.

Družba Šircelj Consulting opravlja svetovalne storitve o vseh zornih kotih delovanja Zakona o davku na dodano vrednost.

Svetovanje s področja davka na dodano vrednost obsega posredovanje informacij, ocen, mnenj, stališč in študij tako o delovanju davka na dodano vrednost, davčnih zavezancih, možnih oprostitvah, načinu obračunavanja in plačevanja davka ter možnih poslovnih odločitvah, pa tudi o razvrščanju blaga in storitev v obdavčitev z nižjo davčno stopnjo ter zagotavljanje pravilnih informacij davčnim organom.

Svetovanje vključuje tudi analizo poslovanja družbe ter projekcijo vpliva davka na dodano vrednost na poslovanje. Svetovanje vključuje tudi predloge ukrepov na finančnem, tržnem, organizacijskem, kadrovskem in računovodskem področju poslovanja družbe.

Družba Šircelj Consulting izvaja tako svetovanje glede sestave obračuna davka na dodano vrednost kakor tudi pregled pravilnosti obračunavanja in plačevanja davka na dodano vrednost.

Poleg tega je družba Šircelj Consulting za davčne zavezance, ki v Sloveniji nimajo sedeža, lahko davčni zastopnik tako, da v njihovem imenu izpolnjuje obveznosti in terja pravice, ki so določene z Zakonom o davku na dodano vrednost in ostalimi predpisi o davku na dodano vrednost.

Družba Šircelj Consulting organizira, vodi in izvaja posebej prilagojene strokovne seminarje in delavnice za vodilne in vodstvene uslužbence ter strokovnjake s področja financ, računovodstva, trženja, organizacije in informatike.

Družba Šircelj Consulting tudi sodeluje pri pripravi pripomb na zapisnike in pritožb na odločbe ter zastopa davčne zavezance v davčnih postopkih.

Za vsa dodatna vprašanja in povpraševanje nam pišite na: info@sircelj-consulting.si.